Проекти

„ИЗИ ПЛАСТ БГ“ ЕООД изпълнява проект по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Наименованието на проектно предложение е „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по договор № BG16RFOP002-6.002-0413-C01, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Проектното предложение включва поставяне на енергийно ефективни изолационни системи – прозрачни ограждащи конструкции за прозорци и врати, топлоизолационни системи от сандвич панели за външните стени и подове към външен въздух и прозрачни ограждащи конструкции за прозорци и врати.
Обща стойност на проекта е 118 099,00 лв., от които 59 049,50 лв. европейско съфинансиране. Началната дата на изпълнение на проекта е 16.09.2022 г., като той следва да приключи до 15.07.2023 г.

21.09.2022 г.